นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 23/01/2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการคืนสินค้า (ช่องทางออนไลน์)

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า ยกเว้นกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายหรือเกิดข้อผิดพลาดจากทางบริษัท


2. หากต้องการคืนสินค้าตามเงื่อนไขในข้อ 1 ทางบริษัทมีนโยบายให้คืนสินค้าภายใน 7 วันหลังท่านได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีการเปิดใช้งาน


3. ท่านสามารถติดต่อแจ้งความเสียหายและขอคืนสินค้าได้ที่ atcharawan@chatcooling.com หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 029231886 หากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อความจากท่านแล้วจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเปลี่ยน/คืนสินค้า


4. เมื่อได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเปลี่ยน/คืนสินค้าจากเจ้าหน้าที่แล้ว กรุณส่งคืนสินค้ากลับมายังบริษัททางไปรษณีย์ไทยหรือ Kerry Express ภายใน 7 วันหลังจากได้รับการติดต่อ


5. บริษัทจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง โดยเมื่อบริษัทได้รับสินค้าคืนจากท่านแล้ว บริษัทจะคืนเงินค่าจัดส่งเข้าบัญชีของท่านเป็นจำนวนเงิน 50 บาท


6. การคืนสินค้ากรณีที่ท่านเกิดการแพ้หรือระคายเคืองจากการใช้ผลิตภัณฑ์ บริษัทขออนุญาตติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อสืบหาข้อเท็จจริง


7. กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท กรณีที่ท่านเกิดการแพ้หรือระคายเคืองจากการใช้ผลิตภัณฑ์


8. การคืนสินค้าตามเงื่อนไขในข้อ 6 สินค้าดังกล่าวต้องถูกใช้ไม่เกิน 20% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาลเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีสาเหตุจากผลิตภัณฑ์นั้นๆจริง เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจเอกสารหลักฐานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว บริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าจัดส่งคืนสินค้าเต็มจำนวนให้แก่ท่าน


9. บริษัทจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ในกรณีมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาลเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีสาเหตุจากผลิตภัณฑ์นั้นๆจริงและท่านมีความจำเป็นต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนเข้ารับการตรวจวินิจฉัย


10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าข้างต้นต้องเป็นการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทเท่านั้น